ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ
 
Deklaracja dostępności
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony - Biuletynu Informacji Publicznej - na zasadach częściowo zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.promyk.zgora.pl/
Zapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach informacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty PDF powstałe na podstawie wadliwie przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane.
Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna. Posiada następujące niezgodności:
- brak opisów alternatywnych dla ewentualnych obrazów i zdjęć,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej ( w wyniku skanowania/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
 
Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Korzystający z Biuletynu Informacji Publicznej mogą zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu.
W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ w Zielonej Górze, prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Łukasz Miesiaczyk,
nr tel.: 68 453 62 82
 
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ
Ul. Głowackiego 8 a
65-301 Zielona Góra
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi.
 
Postępowania odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Dostępność architektoniczna
Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” SP ZOZ - zlokalizowany przy ul.Głowackiego 8A, 65-301 Zielona Góra
 
Do dwukondygnacyjnego budynku oraz przyległego parkingu prowadzi ciąg pieszy oraz jezdnia bezpośrednio z ul. Głowackiego. Wejście główne zapewnione z poziomu chodnika, znajduje się 15 m od najbliższych miejsc parkingowych, wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście (użytkowane podczas wyborów – wyjście ewakuacyjne) zaopatrzone w pochylnię z barierką. Kolejne dwa wyjścia ewakuacyjne na teren wewnętrzny ośrodka znajdują się na poziomie gruntu. Rejestracja pacjentów usytuowana na wprost wejścia głównego. Świadczeniobiorca lub interesant jest przyjmowany w nowoczesnym pomieszczeniu pozbawionym barier, umożliwiającym bezpośredni kontakt z obsługą i jednocześnie zapewniającym bezpieczeństwo danych wynikających z przepisów RODO. Budynek wyposażony jest w windę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych zapewniającą transport na wszystkie poziomy budynku. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową, na wózkach, dostępne są wszystkie pomieszczenia rehabilitacyjne, jadalnia, pomieszczenia administracyjne oraz dostosowane toalety. Przewidziane jest wejście z psem asystującym, psem przewodnikiem. W obrębie budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zespół Rehabilitacji PROMYK
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Miesiaczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-30 14:30:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-30 14:30:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-30 16:36:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
697 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »